FİŞEK TAYYARE

0
975

Bu Fişek Tayyareler âlimlerin yaptıkları hesaplara göre saniyede 40 metre süratle hareket edecekler, yani dakikada 2400 metre ve saatte 1440 kilometre kat edeceklerdir.

İçinde binilip gezilebilecek ilk emniyetli tayyare 1905 senesinde, yani bundan otuz sene evvel yapıldı. Tam yirmi beş senelik bir çalışma neticesi de tayyareler şehirler, memleketler arasında değil, Amerika ve Avrupa gibi birbirine en uzak kıtalar arasında tıpkı tren ve vapur gibi rahat bir yolculuk vasıtası haline geldi. Fakat beşeriyet daima gözü ileride olduğu için her hususta ne kadar terakki ve tekâmül temin ederse etsin bir türlü kanmıyor. Daha ziyade ilerlemek istiyor. Kendisine meçhul ufukları ele geçirmek istiyor. Onun için gerek dünya yüzünde gerekse diğer yıldızlarla yer yuvarlağı arasında gidip gelecek bu günkü tayyarelerden çok daha hızlı hareket eden bir nakliye vasıtası arıyor.

Scanned by Scan2Net
Avrupa’dan Amerika’ya dört saat yirmi dakikada varacak olan Fişek Tayyareler

İşte bu fikir, senelerden beri birçok âlimleri “Fişek tayyare” keşfi uğrunda uğraşmaya çekiyor. Eğer bu cins tayyarenin yapılması imkânı hasıl olursa onlarla kolayca aya da gidilebilecektir. Bu çeşit tecrübelere her memlekette devam edildiği gibi 1933’te Berlin’de de baş vurulmuş, hatta dünyada ilk olarak bir “Fişek Tayyare” merkezi kurulmuştur. Almanların fişek tayyare, tertibatının esası alkol ve sulu hamızlar yakarak tayyarenin gerisinden kuvvetli gazlar ve ziyalar neşrederek hızla ilerleyebilmektir.

Lâkin itiraf etmelidir ki böyle tek satırda hülâsa edilebilen bu yüksek fikrin tatbik sahasına konması hiçte zannolunduğu kadar kolay değildir. Bunun için senelerce süren ilmi, fennî tetkikler lâzımdır. Diğer taraftan da milyonlarca lirayı gözden çıkarmak gerektir.

Bu fişek tayyareler âlimlerin yaptıkları hesaplara göre saniyede kırk metre süratle hareket edecekler yani dakikada 2400 metre ve saatte 1440 kilometre kat edeceklerdir. Tabii büyüklükleri de şimdiki tayyarelerden çok fazla olacaktır. Sürat için ayrı gaz ve ziya bırakıldığı gibi dümeni idare için de diğer gaz ve ziya bırakma ter münakaşayı mucip olmaktadır. Hava tabiatı mevcut bulunacaktır. tabakasının bu derece sürate müsaade Yalnız bu fişek tayyarelerin haya etmeyeceğini söyleyenlere karşılık ötekilerin hava tabakası üstünde -tayyarenin içinde ne türlü tertibat alınırsa alınsın – canlı mahlûkun yaşamasının imkânı olamayacağını ileri sürmektedirler. Bunlardan başka bir üçüncü kısım âlimlerin meydana koydukları mahzur ise berikilerinkinden daha kuvvetlidir. Onlar canlı mahlûkatın bu derece süratle giden bir nakliye vasıtasının içinde seyahat etmeye nasıl tahammül edeceklerini soruyorlar ve bu hızlılığın insanı ve hayvanı muhakkak öldüreceğini söylüyorlar.

Scanned by Scan2Net
Fişek Tayyareye nispeten muhtelif yükseklikleri gösteren levha Hava tabakasının üstünde uçabilecek bir tayyarenin imali bugün imkânsız gibi görünüyor. Fakat bu hayalin yarın bir hakikat olacağına muhakkak nazarı ile bakabiliriz.

Her halde şimdilik bütün bu münakaşaların ve mücadelelerin istinat ettiği esaslar bir nazariye olmaktan ileri gitmese bile önümüzdeki on sene zarfında fişek tayyarelerin muhakkak olarak vücuda getirileceği ümit edilmektedir. Radyo, sesli film vesaire gibi bugün bize pek basit görünen ve hayatımızın en tabii ihtiyaçları ve eğlenceleri haline girmiş olan harikalarda otuz kırk sene evvel birer hayal telâkki olunmuyor mıydı?

İlim ve fennin elli sene ayni hızla yol aldığını düşünecek olursak bugün tasavvuru bile müşkül mucizelerle karşılaşacağımıza şüphe yoktur.

Scanned by Scan2Net

Fişek Tayyareye nispeten muhtelif yükseklikleri gösteren levhanın tafsilâtı

1- İstenildiği zaman açılan ve istenildiği zaman kapanan kanat .

2- Yerden yüz kilometre yükseklikte giden Fişek Tayyare.

3- En kuvvetli toplarla atılan mermilerin çıkabildiği yükseklik.

4- İçinde adam olmadığı halde boş balonların çıkabildiği saha.

5- En kuvvetli yanardağ lâvlarının fırlayabildiği yükseklik.

6- Profesör Pikrad’ın balonunun çıktığı saha.

7- Tayyarelerin şimdiye kadar çıkabildikleri yükseklik.

8- Balonların çıkabildikleri yükseklik.

9- Dünyanın en yüksek tepesi Himalaya dağlarında Everest tepesi.

10- İnsanların tırmanarak çıkabildikleri yükseklik.

11- Yağmur bulutları.

12- Silsile halinde uzanan bulutlar.

13- Amerika’nın en yüksek binası.

Paylaş

CEVAP VER