İDDAA BU: AMERİKAYI MOĞOLLAR KEŞFETTİ (1951)

0
1889

Bu resimde görülen Kızılderili çadırlarının Yenisey boyundaki aşiret çadırlarından hiçbir farkı yoktur.

Amerika’yı Moğollar Keşfetti!

En son buluşlar, Kızılderili ve Eskimoların, Moğolların t orunları olduklarını ispat etti!

Şimal Amerika yerlilerinin, nereden ve nasıl gelip oraya yerleşmiş oldukları, haylidir dünya âlimlerinin kafa çatlattıkları bir mevzudur. Bilindiği gibi, İspanyollar İzmir eskort bayan ve hemen onların ardından Amerika kıyılarına ayak basan, diğer denizci Avrupa milletleri, orada iki çeşit insan bulmuşlardı: Eskimolar ve Kızılderililer.

Scanned by Scan2Net

Kızılderililere (Hintli) adını vermişlerdi. Çünkü Amerika’yı keşfedenler, oranın yeni bir kıta olduğunu, çok sonradan farkettiler. Antil denizindeki adaları o zamanlar Sipango denen Japon adaları sanıyor ve Amerika’yı da Asya’nın bir ucu ve Hindistan zannediyorlardı.

Sonradan yapılan incelemeler. Amerika’nın bu eski yerlilerinin o raya nereden gelmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde bir hayli kafa çatlatılmasına sebep oldu. Bazı arkeolojik buluşlar, Amerika’nın, KristofKolomb’dan çok evvel, 1000 yıllarında, Vikingli denilen Şimal Urfa escort milletleri tarafından keşfedilmiş olduğunu meydana koydu. Daha başka kayıtlara göre de, Vikinglerden önce, Amerika Kızılderilileri, ufacık teknelerle, Norveç kıyılarında görülmüşlerdi. Bu hesaba göre, Amerika yerlileri, Avrupa’yı daha önceden keşfetmiş oluyorlardı. Yani Avrupalıların Amerika’yı bulmalarından çok önce…

Fakat bütün bunlar, çok eski zamanlarda Amerika’ya yerleşmiş oldukları anlaşılan yerlilerin, bu kıt aya nereden geldikleri sualine cevap veriyor değildi. Hâlbuki âlimlerin asıl merak ettikleri nokta buydu. Amerika yerlilerinin ve Eskimoların çekik gözlü, çıkık elmacık kemikli oluşları ve eski Maya ve Aztek dillerinin bazı hususiyetleri, Amerika’nın, ilk önce Asya milletleri tarafından keşfedilmiş olduğu şüphesini uyandırıyordu.

Bu şüphe doğruysa, o zaman, Asyalıların, çok eskilerde Şimal Asya’dan ve Kamçatka yarımadası, Behring boğazı yoluyla Alaska’ya geçmiş, oradan da muhtelif kollar halinde Groenland’a ve Şimal Amerika’ya sarkmış olmaları lâzımdı. Hayli uzun bir yolculuk! Fakat insanlık tarihinde bundan daha uzun mesafelere varan insan göçleri görülmemiş değildi…

Son yıllarda Asya’nın Yenisey suyu kıyılarında, tamamen Amerika Kızılderililerine benzeyen kavimler meydana çıkarılmıştır. Bogoras ve Thalbitzer gibi âlimler, Asyalıların Amerika’ya göç edip yerleşmiş olduklarına kat’î bir hakikat gözüyle bakmaktadırlar. Amerikalı Eskimo mütehassısı Birket Smithise, Eskimoların Asya’dan gelmiş olabileceklerine inanmamaktadır. Fakat onun reddetmesine rağmen Eskimoların Moğol aslından geldikleri bugün, herkesin inandığı bir şeydir. Rus bilgini Prokofiyef’in 1940 da neşrettiği etütlere göre Yenisey bölgesinde yaşayan kavimlerle Asyalı Eskimolar arasında sıkı lisan ve kültür bağları vardır. Asya’da rastlanan Eskimolarla Groenland Eskimolarının aynı ırk tan oldukları itiraz götürmez bir vakıadır. Şu halde Asya’da teşekkül ve inkişaf eden bir insan ırkı, ilk önce harekete geçip, Şimal yoluyla Amerika’ya atlamıştır.

Bilginler, bu göçün, buz devri sonlarına rastladığını kabul etmektedirler. Groenland Eskimolarının, Asya’danAlaska’ya geçmiş ve bu geçiş sırasında adadan adaya atlamış olduklarını is bat eden yeni deliller, 1949 yılında Amerikalı âlim L. Giddings tarafından Seward yarımadasının Dentigh burnunda bulundu. Eskimoların İyatayet dedikleri bu bölgede bir takım taştan yapılmış silâh ve âletlere rastlandı. Taş devrinin son çağlarına rastladıkları, yontmuşlarındaki mükemmellikten anlaşılan bu âletler, oralardan geçmiş ve bir müddet oralarda yerleşmiş kavimlerin izlerine delâlet ediyor.

Daha önceleri EmilWerth de, Eskimo medeniyetini, Asya Avrupa’sının son taş devri medeniyetiyle karşılaştırmış ve mukayeseler yaparak, ikisi arasındaki akrabalığa işaret etmişti.

Yine 1949 yılında R. S. Solecki’nin Alaska’da kazılar yaparak meydana çıkardığı taş devri âletleriyle Gobi çölündeki kazılarda bulunmuş olanlar mukayese edildikleri vakit, iki bölge arasındaki medeniyet akrabalığı, söz götürmez bir şekilde ispat edilmiştir. Şu farkla ki Gobi de Bahçova escort bulunan âletler, orta taş devrine aittiler. HâlbukiAlaska’dakiler, buz devri sonuna yani daha önceki zamanlara rastlamaktaydılar.

Eskimoları bırakıp, doğrudan doğruya Kızılderili Amerika yerlilerine ait mukayeselere bir göz atarsak, onların da Asyalılarla akrabalığı neticesine varırız.

Kızılderililerin yaşadıklarıMeksika ve Minnesota bölgelerinde yapılan arkeolojik buluşlar, buralara gelip yerleşmiş olan en eski Amerika yerlilerinin, 12 bin yıl önce bu göçü yapmış olacaklarını belirtiyor. Bu hesaba göre taş devrinin başlangıcında bu büyük göçün yapılmış olması lâzımdır.

1950 yılı sonlarında, William F. Libby ve James R. Arnold adlı iki Amerikan atom âlimi, tarihten evvelki devirlere ait araştırmalarda yeni bir metoda dikkati çektiler. Bu metoda göre, karbonun radyoaktif izotopu olan (C14) 5568yılda yarıyarıya şua haline gelmektedir. Bu hesap, Şimal Amerika’da bulunan taş âletlerin 12 bin yıllık olmadıklarını, ancak 7 bin yıllık olabileceklerini meydana çıkarıyor demektir.

Buna mukabil, Cenup Amerika’da bulunan eski âletler ise, Asya’dan gelme bir kültürden ziyade, Okyanus adaları kültürüne akrabalık göstermekte ve buralara gelip yerleşenlerin de Okyanusları kayıklarla asıp Cenup Amerika’ya göç etmiş olacaklarını umdurmaktadır.

Artık âlimlerin sarahatle kabul ettikleri hakikat, Şimal Amerika’nın ilk önce uzun kafataslı eski Moğollar tarafından keşfedildiğidir ki bunlardan da Eskimolar ve Kızılderili yerliler türemiştir. Mamafih Kızılderililerin Yakutlar ve Buryatlar gibi Türk kavimlerine olan akrabalıkları da kabul edilmektedir. Dünyanın ta öbür ucunda, Turani kavimlerden akrabalarımız bulunduğunu öğrenmek, ne kadar garip, değil mi?

Paylaş

CEVAP VER