TARİHTE MEŞHUR SUİKASTLAR – 2

0
1323

Geçen nüshamızda eski devirlerin ve orta çağların öldürülen hükümdarları hakkında kısa bir hülâsa yapmıştık. Bu ikinci makaleden itibaren son asır zarfında ve içinde bulunduğumuz günlere kadar hükümdarlara ve devlet reislerine karşı yapılmış en mühim suikast hâdiselerinin hikâyesine başlıyoruz. Fotoğraflarımız, sol yukarıda; Garfield’in Baltimore taralından öldürülmesini; 1886 da Çar İkinci Aleksandr’a Paris’te yapıları suikastı gösteriyor. Sağda, 1817 senesinde başı kesilerek öldürülen Sırbistan kralı Karajorjeviç görülmektedir.

SUİKASTLER1 (1)

Son asır içinde suikastçılar tarafından devrilmiş olan taçlı ve taçsız devlet başlarının sayısı epeyce ehemmiyetlidir. Bunlar arasında iki imparator, iki imparatoriçe, sekiz tane kral, bir kraliçe, üç veliaht ve dokuz tane cumhurreisi bulunmaktadır. Cinayet hangi şekil altında ve ne maksatla yapılmış olursa olsun elbette kötü bir şeydir. Fakat tahtının altında halkı ezen bir taçlı başa yapılmış bir suikastla halk tarafından sevilmiş ve seçilmiş taçsız bir devlet reisine karşı irtikâp edilen taarruz şüphe yok ki birbirinden çok farklıdır. Bundan dolayıdır ki Amerika ve Fransa’da dokuz cumhurreisinin öldürülmüş olmasını oğulların babalarını öldürmeleri kadar nefrete lâyık birer cinayet sayabiliriz. Her birinin muhakemesini okuyucularımıza bırakarak hâdiseleri anlatalım

Sırp prensi (Karayorgi)nin öldürülmesi:

Son asır içinde hükümdarlara karşı yapılmış suikastların en eskisi şimdiki Yugoslavya’da, yani eski Sırbistan’da meşhur Karayorgi’nin öldürülmesidir. Frenkler bu prense (Georges le Noir) derler. Karayorgi, geçen sene Marsilya da öldürülen Kral Aleksandr’ın mensup olduğu hükümdarlık soyunu yani (KlaraJorjeviç) soyunu kuran zattır. Sırbistan’ın kurulmasına çalışmış ve eski Osmanlı İmparatorluğuna karşı durmuştu. O zaman Sırp prenslerini Osmanlılar tayin ederlerdi. Karayorgi’nin yerine MiloşObrenoviç geçirilmişti. O da Karayorgi’nin başını keserek İkinci Sultan Mahmud’un sarayına gönderdi. 1817 Temmuzunda kesilen bu baş, sonraları Sırbistan’ın ve bugünkü Yugoslav yanın büyük bir devlet olarak meydana gelmesinde âdeta bir timsal sayılmıştır.

Karadağ prensi (Danilo)nunöldürülmesi:

SUİKASTLER1 (2)

Geçirdiğimiz asrın bu yoldaki en eski hâdiselerinden İkincisi gene Balkanlarda cereyan etmiştir. Biliyoruz ki Cihan Harbine kadar Karadağ müstakil bir hükümetti ve başında da önceleri Prens, sonra da Kral unvanlı bir hükümdar bulunuyordu. Birinci Danilo veraset yoluyla bu küçük devletin tahtına geçmiş ilk prensti ve amcası İkinci Petro’nun yerine 1851 de oturmuştu. O zamanki Osmanlı İmparatorluğuna karşı hayli mücadelede bulunmuş olan bu hükümdar, tam istiklâl kazanama dan ve krallık tacını giymeden önce âdi bir düşmanlık yüzünden 1860 temmuzunda kurşunla öldürüldü.

Amerika Cumhurreisi (Lincoln) ün öldürülmesi:

Abraham Lincoln, Amerikada zenci esaret ve ticaretinin ortadan kaldırılmasına uğraşmış ve bunda muvaffak olmuş değerli bir devlet adamıydı. Fakat bu yüzden kazançları bozulan cenuplu Amerikalıların düşmanlıklarına uğradı ve 1865 Nisanının on dördüncü gecesi Washington’da tiyatro seyrederken öldürüldü. Bu çirkin cinayet tam Amerikanvâri bir yolda yapılmıştır. Reisicumhur karısı ve bir kaç maiyeti ile tiyatro seyrederken piyesin tam ortasında bir silâh patladı. Birkaç saniye evvel binbaşı (Hathburn) Reisicumhurun sarsıldığını görerek ona doğru eğilmiş ve tam o esnada iki metre kadar ileride silâhlı bir adamı görerek derhal koluna yapışmıştı. Fakat herif bir an içinde (Yaşasın hüriyet!) diye bağırarak silâhını Lincoln’e boşaltmış ve kendini tutmaya çalışan zabiti de bir hançerle yaralamıştı. Büyük bir süratle bu işleri gördükten sonra locadan sahneye atlıyan katil, birbirine karışan halkın arasında kayboldu. WitkineBooth adını taşıyan bu herif bir aktördü. Tiyatro kapısında evvelce hazırladığı atına binerek kaçmış ve bir daha ele geçmemiştir. Takibine çıkan askerler taralından attan düşürüldüğü ve epeyce mukavemetten sonra başından Kurşunla vurulduğu zannedilmişti. Fakat bu adamın, o hâdiseden sonra uzun yıllar yaşayarak gezici tiyatro kumpanyalarında sahte isimler altında çalışmış olduğu rivayeti daha kuvvetli görünür.

Karadağ Prensi Birinci Danilo, Cattaro tarafından 1860 da öldürüldü.

General (Garfield) in öldürülmesi:

Yine Amerika reisicumhurlarından General Garfield 1881 Temmuzunun ikinci günü Baltimor şimendifer garında kurşunla vurulmuş ve üç ay sonra bu yaradan ölmüştü. Bu cinayeti yapan (Guitteau) adlı, hemen deli denecek derecede taşkın ruhlu bir adamdı. Hukuk tahsil etmiş olmakla beraber divane meşrepli olmasından dolayı bir iş tutamamış ve bu cinayeti güya Amerika Cumhuriyetinin selâmeti namına yaptığını söylemişti.

Rus Çarı İkinci Aleksandr’ın öldürülmesi:

Çar İkinci Aleksandr 1882 Martının birinci günü Nihilist’ler tarafından tertip olunan müthiş bir suikastın kurbanı olmuştur. Bu hükümdar, ondan evvel bir hayli suikast teşebbüsü atlatmıştı. 1886’da Paris’te Üçüncü Napoleon’un misafiri iken Bolonya ormanının şelâlesi yanından geçerken Berezowski adlı biri kendisine bir kurşun atmış, fakat rastgetirememişti. 1879’da Solovief adlı biri de ona beş kurşun attığı halde vuramamıştı. Çar, yine aynı yıl zarfında bindiği trenin yoluna konan bir bomba ile öldürülmek istendi. Yine bir başka defa gezici bir İtalyan cambaz kumpanyasına mensup güzel bir kızdan Çarın hoşlandığı Nihilistler haber almışlar ve ona âşık olan bir kazak yüzbaşısının kıskançlığını gıcıklamışlardı. Yüzbaşı, taçlı rakibine metresinin yanında iken iki revolver kurşunu atmış, fakat vuramayarak derhal yetişen muhafız askerler tarafından oracıkta haklanmıştı. Bir defa da iki suikastçı İmparatorun arabasına ansızın süvari olarak hücum ettiler, birkaç kurşun attılar, lâkin yine vuramadılar. Bu teşebbüsü imparatorun kışlık sarayına bir tünel açmak suretiyle yapılan suikast takip etti. İhtilâlciler sarayın karşısındaki binayı satın almışlar ve oranın mahzeninden Çarın sarayındaki yemek salonunun altına kadar uzanan bir tünel açmaya muvaffak olmuşlardı. İmparator öğle yemeğine oturduğu zaman mahzendeki bombalara ateş verilecekti. Her şey doğru hesap edilmişti. Fakat İkinci Aleksandr o gün çalışma odasında beş on dakika geç kalmış ve yemek salonuna gitmeğe hazırlandığı esnada bomba patladığı için bundan da kurtulmuştu. Nihayet bu kadar teşebbüste muvaffak olamayan Nihilist’ler son defa müthiş bir plan hazırladılar. (Leningrad) da, yani eski Petersburg da İmparator araba ile ve süvari kazaklarla kuşatılmış olduğu halde giderken iki bomba ile askerleri dağıttılar, hasıl olan boşluk arasında biri arabaya yaklaşarak üçüncü bombayı patlattı ve iki bacağı parçalanan İkinci Aleksandr, götürüldüğü kışlık sarayında biraz sonra gözlerini yumdu. Bu müthiş sahne esnasında suikastçılar da kendi bombaları ile mahvoldular. Bu hâdiseden sonra Rusya’daki bütün Nihilist partisi reisleri yakalandı. Sibirya’ya sürüldü. Komite ile en ufak alakası olanlar ipe çekildi. Bombaları hazırlayan kimyager (Kibalçis) asıldı. Hattâ işe münasebeti anlaşılan Gassia adlı bir kadın dokuz aylık gebe olduğu halde çocuğunu doğurduktan biraz sonra ipe çekildi

Paylaş

CEVAP VER