TARİHTE MEŞHUR SUİKASTLER – 5

0
867

Öldürülen hükümdarlar arasında Cihan Harbine sebep olan Saray Bosna cinayeti neticesi noktasından en mühim bir hâdise sayılabilir. Fakat Romanof hanedanının ilamları tarihin en korkunç hâdiselerindendir. Bu makalelerde onları ve Lizbon, Varşova cinayetlerini okuyacaksınız.

Yazan: İbrahim Alaettin Gövsa

Saray Bosna suikastına kurban giden Arşidük François Ferdinand’m kanlı üniforması ile bütün ailesiyle beraber EKATERİNENBURG adlı kasabada öldürülen Rus imparatoru İkinci Nikola.

Cihan Harbine sebep olan cinayet:

Hepimiz hatırlarız ki 1914 de Cihan Harbini açan ilk kurşun Bosna, Hersek’in merkezi olan Saraybosna şehrinde patlamıştı. Orada öldürülen prensin tacı yoktu. Fakat imparatorluk tacını giymeğe hazırlanan bir veliahttı. Cihan Harbini açmış olan bu mühim cinayetin sebeplerini ve nasıl olduğunu etraflıca anlatalım.

Osmanlı – Rus muharebesinden sonra, sözde muvakkat olarak, Avusturya’nın idaresine verilen Bosna-Hersek eyaletini, bizdeki 1908 Meşrutiyet inkılâbı üzerine Avusturyalılar kendi memleketlerine resmen ilhak etmiştiler. Hâlbuki yardan fazlası İslâv olan bu memleketi Sırplılar almak istiyorlardı. Avusturya ile muharebeye girişemeyecekleri için, o tarihten itibaren bu uğurda mücadele için gizli cemiyetler kurdular ki bunların en mühim mi (Kara pençe) adlı gizli ve korkunç cemiyetti. Bu cemiyetin başında Sırp zabitleri bulunuyordu. Bu (Kara pençe) cemiyeti kuruluşundan itibaren Avusturyalı büyük memurlar aleyhine suikasta başladılar. Bir defa Bosna’daki Avusturya valisine, bir defa da Krallık komiserine bomba attılar. İşte Bosna Saray faciasını yapan ve (Arşidük François Ferdinand) i öldüren Princip ve arkadaşları bu Kara pençe cemiyetine mensuptular.

O zaman Avusturya İmparatoru ve Macaristan Kralı bulunan François Joseph’in yeğeni ve veliahdı olan (Arşidük François Ferdinand) (Idize) mıntıkasında yapılan bir dağ manevrasında hazır bulunduktan sonra karısı ile birlikte Bosna’ya dönmüştü. Geçeceği yerleri bilen Kara pençe cemiyeti de yolun muhtelif yerlerinde hazırlanmışlar ve onu mutlaka öldürmeğe karar vermişlerdi. Haziranın 28 inci günü Arşidük, gardan çıkarak otomobille şehrin belediye dairesine gelirken ilk bombayı Kabrinoviç savurdu. Fakat bu hareketi şoför görmüş ve otomobili derhal çevirmiş olduğu için bomba ancak bir kaç kişiyi yaraladı Polisler, bir taraftan: “Ben milli kahramanım, bir Sırpım! diye bağırıp kaçan Kabrinoviç’i kovalayıp yakalarken Arşidük belediye dairesine gelmişti. Orada yapılan kabul resmi esnasında da belediye reisinin nutkunu keserek: Ben buraya misafir olarak geldim Hâlbuki bomba ile karşılandım demişti. Kabul resmi bittikten sonra. Arşidük, karısı ile birlikte bele diye dairesinden çıkıp tekrar oto mobile bindiler. Karşılarına General Potiorek oturmuştu. Yeni bir bomba veya tabanca tecavüzünden korktuğu için General, şoföre Arkadaki otomobilin öne geçmesini ve onu takip etmesini söyledi. Fa kat bunu yapmak için için durduğu zaman orada bakliyen Princip bir an içinde tabancası!« hücum edip Arşidükü boynundan vurdu ve karısı Arşidüşesi de ikinci kurşunla karnından yaraladı. Arşidük ölürken:

— Sofi, Sofi! Sen ölme! Çocuklarımız için yaşa! diye bağırmıştı. Fakat karısı kendinden biraz sonra can verdi.

Katil (Princip) orada biriken halk tarafından linç edilmiş olmakla beraber ölmemişti. Arkadaşları ile birlikte muhakeme edildi. İliç ile birçokları ölüme mahkûm edilerek asıldılar. Fakat Princip ile Kabrinoviç ve Grasbezh henüz yirmi yaşlarında bulunmadıkları için yirmişer yıl zindana mahkûm oldular. Bu yirmi yılı tek başına bir hücreye kapatılarak geçireceklerdi. Ayda bir gün aç bırakılmak, karanlıkta kalmak ve her 28 Haziranda yataktan da mahrum olmak gibi cezalar da bu zindan cezasına ilâve edilmişti. Bu şartlar içinde biri ilki yıl, ötekiler de dörder yıl yaşayabildiler ve zindanda öldüler.

Kara pençeyi idare den zabitlerden bugün yaşayanlar büyük Yugoslavya’nın kurulmasına sebep olmuş milli kahramanlardan sayılmaktadırlar.

Romanof hanedanının müthiş surette öldürülmeleri:

Son Rus Çarı ikinci Nikola ile bütün ailesinin Uralın Ekaterinenberg adlı kasabasında öldürülmelerinin tafsilâtı henüz bir sır halinde bulunan korkunç bir faciadır. Bununla beraber bu facianın ne zaman ve nasıl olduğu hakkında az çok malûmat vardır. Sahne 1818 Temmuzunun 17 sinde Ekaterinenberg’de ve ipatieff adlı birinin evinde ve mahzeninde geçmiştir. Buraya Çar ikinci Nikola ile Çariçe Aleksandra ve veliaht, yani Çaroviç ve dört gran düşes kapatılmıştı. Bir de küçük köpekleri vardır, öldürmeğe memur olanlar içeriye tabancalar ile girmişler ve Çarı, karısı, oğlu ve dört kızı, bir de köpeği ile birlikte öldürmüştüler. Bu manzende sekiz gün kadar kalan cesetler oradan çıkarılıp kamyonla civardaki ormana götürülmüş ve orada parçalanarak üzerlerine petrol dökülüp yakılmıştır. Güya kemikleri de o civardaki boş bir maden kuyusuna atılmıştır.

cinayetler5 (3)

Lizbon Devlet Reisinin öldürülüşü:

Rus çan ikinci Nikola’nın ailesi ile öldürüldüğü yıl içinde, yani 1918 de Portekiz Reisi cumhuru (Sidonio Paes) da vuruldu. Sebebi parti kavgasıdır. Kendinden evvelki reisi cumhuru sürdürmüş ve hükümette adeta bir diktatörlük kurmuştu. Birinci kânunun on dördüncü günü akşamında Lizbon garında şimendifere binmek üzere bulunuyor ve nazırlarla konuşurken yanına bir delikanlı yaklaşmış ve yakından attığı üç kurşunla cumhur reisini vurmuştu. Biçare adam bir feryat koparıp ellerini kaldırdı, sonra düştü ve garın imdat odasına götürüldükten beş dakika sonra hekimler pansuman yaparken öldü. Katil de orada biriken halk tarafından hemen öldürüldü.

cinayetler5 (5)

Varşova’daki cinayet:

Lizbon cinayetinden tam dört yıl sonra yani 1922 birinci kânununun on altısında Varşova’da Polonya cumhur reisini öldürdüler. Henüz bir hafta evvel cumhur reisi seçilen Narutawiç o gün Varşova’da bir resim sergisi ziyaret etmişti. Ressam Nievidovski adlı bir deli ona hücum ederek üç kurşunla öldürdü. Cinayetin hiç bir millî ve siyasî sebebi yoktu. Katil ressamın epice bir zamandan beri delilik gösterdiği sonradan anlaşıldı.

İbrahim Alâettin Gövsa

 

Paylaş

CEVAP VER